Voorwaarden - Bossuwé

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta performance test. Override the digital divide.

Voorwaarden


 1. Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst zijn enkel de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst met onze firma, met uitdrukkelijk uitsluiting van eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Elke bestelling van de klant houdt de aanvaarding in van onze algemene voorwaarden die ten allen tijde primeren, ongeacht de bedingen uitgaande van de klant die zouden voorkomen op de orderbevestiging of enig ander document.
 2. De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van deze algemene voorwaarden, leidt nooit tot de nietigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel. De geheel of gedeeltelijke nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt verondersteld (deels) niet geschreven te zijn. Wanneer in de overeenkomst wordt afgeweken van de bepalingen van deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en het niet afgeweken gedeelte van de afgeweken bepaling onverkort van toepassing.
 3. Prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van 20 dagen. Alle prijzen zijn steeds incl. BTW, tenzij anders vermeld. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of een schrijffout. Alle overeenkomsten worden geacht op onze zetel tot stand te zijn gekomen.
 4. Een voorschot van 200 EUR is verschuldigd binnen de 10 dagen na akkoord tussen partijen, doch uiterlijk 7 dagen voor de datum van het evenement.  Bij niet tijdige betaling van het voorschot kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk opschorten, zonder dat wij verplicht zijn enige ingebrekestelling daarvoor te versturen. Indien de klant na aanmaning per e-mail na 3 dagen nog steeds in gebreke blijft het voorschot te betalen, zijn wij gerechtigd het contract onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling te verbreken met een schadevergoeding van 200 EUR lastens de klant.
 5. Bij een bestelling zijn al degenen die bestellen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot het betalen van de totaliteit van de factu(u)r(en). Aanvaarding van de gedeeltelijke betaling vanwege één besteller, of opsplitsing van de facturatie tussen de bestellers, kan nooit worden aanzien als afstand van de hoofdelijkheid.
 6. Het aanvaarden van de geleverde diensten en goederen geldt als goedkeuring. Klachten betreffende de geleverde goederen en diensten kunnen slechts op de dag van levering aanvaard worden indien zij op schriftelijke wijze aan onze firma zijn gecommuniceerd. Elke betwisting van een factuur moet gemotiveerd en aangetekend aan onze maatschappelijke zetel geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard.
 7. De orderbevestiging wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst. Iedere wijziging van de bestelling zoals op de orderbevestiging genoteerd, dient schriftelijk te gebeuren ten laatste 1 week voor het feest/evenement. Latere verminderingen zijn slechts mogelijk tot twee kalenderdagen voor het feest/evenement met een maximum van 10 personen waarbij een minimale bestelling voor 50 volwassenen dient te worden behouden. Na deze termijn kan de bestelling niet meer worden herleid en zal minimaal de bestelling overeenkomstig orderbevestiging gehanteerd worden als basis voor de facturatie. Indien bij levering wordt vastgesteld dat meer personen aanwezig zijn dan doorgegeven bij bestelling, kunnen wij dit aantal bij factureren.
 8. Gevallen van overmacht, ook bij onze leveranciers, ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid en verplichting. In geval van overmacht kan onze firma opteren de gesloten overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt, zonder recht op verhaal voor de klant. Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid die de nakoming van onze leveringsplicht onmogelijk of zo bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld staking, storm, in gebreke blijven van toeleveranciers etc.
 9. Bij annulatie van een bestelling is de klant de volgende annulatievergoeding verschuldigd ten titel van forfaitaire schadevergoeding:
  • 200 EUR bij annulatie tot één maand voor het evenement
  • 70% van de prijs opgenomen in de orderbevestiging, met een minimum van 200 EUR, bij annulatie tussen één maand en één week voor het evenement
  • 80% van de prijs opgenomen in de orderbevestiging, met een minimum van 200 EUR, bij annulatie na één week voor het feest/evenement.

  Iedere annulatievergoeding kan verhoogd worden tot aan het bedrag van het effectief geleden verlies en de effectief gederfde winst mits bewijs dat deze hoger ligt dan de hierboven bepaalde forfaitaire annulatievergoeding.

 10. Onze facturen zijn contant betaalbaar in euro zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. De klant is in geen geval gerechtigd enig bedrag in te houden op de facturen van onze firma, ook niet in geval er opmerkingen zijn omtrent de geleverde goederen of diensten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, weze acht dagen na factuurdatum, wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% per jaar aangerekend op het openstaande saldo, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, en een maximum van 2.500 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd de kosten van gebeurlijke gerechtelijke inning.
 11. In geval van niet-betaling van één van onze facturen op de vervaldag, worden alle schuldvorderingen op diezelfde klant(en) onmiddellijk opeisbaar en kan onze firma de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten. Hetzelfde geldt in geval van faillissement of vrijwillige of gedwongen vereffening van de klant en in geval onze firma gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de solvabiliteit van de klant. Deze opschorting verleent de klant nooit recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, noch op enig ander verhaal op onze firma. Indien de uitvoering van de overeenkomst om één van voormelde redenen wordt opgeschort heeft onze firma het recht om van de klant een afdoende zekerheid te eisen alvorens de levering van goederen en diensten aan te vatten. Deze zekerheid wordt gevestigd op kosten van de klant. De beslissing of een door de klant voorgestelde zekerheid afdoende is, komt als partijbeslissing toe aan onze firma.
 12. Alle betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Kortrijk.